Vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente per 1 februari moet gaan handhaven tegen de permanente bewoning op recreatiepark Het Roekenbosch. Ondertussen werd een proces met alle belanghebbenden gestart om een breed gedragen toekomst voor het park te bewerkstelligen. Dit proces mislukte door toedoen van de Coöperatie Het Roekenbosch waarin verschillende eigenaren van huisjes verenigd zijn. Nu lijkt het college het proces naar zich toegetrokken te hebben om samen iets met de coöperatie te bekokstoven. ProVenray wil weten wat er aan de hand is en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

 

Op 17 april 2018 werd de raad geïnformeerd over het te starten traject dat moest leiden tot een breedgedragen oplossing voor de ontstane problematiek omtrent Het Roekenbosch. In samenspraak met alle belanghebbenden is ervoor gekozen om een extern bureau, P2, het proces te laten begeleiden. Hierna werd een zogenoemde Overlegtafel geformeerd waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd waren en hiervoor gezamenlijk spelregels bepaalden. Op 20 november 2018 werd de raad geïnformeerd over het mislukken van dit proces via een eindrapportage. In de raadsinformatiebrief is te lezen dat het college zich zou beraden en de raad hierover op de hoogte zou houden. In de eindrapportage staat dat er op 24 oktober voorlopige consensus van de Overlegtafel is bereikt over de denkrichting van een recreatiepark gericht op de doelgroep senioren. Naar aanleiding van een eerste berekening door de belanghebbenden werd besloten dit scenario verder uit te gaan werken, onder meer middels een eerste onafhankelijke doorrekening van de exploitatie met een onafhankelijk adviseur en een klein comité bestaande uit leden van de Overlegtafel onder leiding van P2. Deze onafhankelijke doorrekening heeft echter nooit plaats kunnen vinden doordat de advocaat van Coöperatie Het Roekenbosch op 6 november 2018 een brief aan de gemeente stuurde die lijnrecht tegen de bereikte consensus van de volledige Overlegtafel in ging. Daarnaast lapte Coöperatie Het Roekenbosch omtrent de bijeenkomst van 12 november waar de ontstane situatie zou worden besproken de gezamenlijk overeengekomen spelregels ten aanzien van deelname en vervanging aan de Overlegtafel aan haar laars. Coöperatie Het Roekenbosch was daarmee niet langer een constructieve gesprekspartner aan de Overlegtafel en was daarmee schuldig aan het mislukken van het proces. Ondanks dat lijkt de gemeente hierna samen met Coöperatie Het Roekenbosch een plan te hebben bekokstoofd zonder de overige belanghebbenden hierbij te betrekken. 

Op 19 december besloot de gemeenteraad in meerderheid het geldende beleid omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten in te trekken en te vervangen door een notitie waarmee men alle kanten uit kan.
Op 20 december nodigde het bestuur van de Coöperatie Het Roekenbosch haar leden uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering op 5 januari 2019. Hierin wordt duidelijk dat er gesprekken gaande zijn tussen de gemeente en het bestuur van de Coöperatie Het Roekenbosch die moeten leiden ‘tot een bepaald verdienmodel’ waarmee Roekenbosch verantwoord kan worden afgebouwd. ProVenray wilt van het college weten wat er nu precies aan de hand is en of zij zich realiseert dat zij met deze opstelling een hoop onrust in Blitterswijck veroorzaakt.

Inmiddels zijn de hiernaast gepubliceerde vragen door het college beantwoord.